Adatvédelem

Személyes adatai nálam biztonságban vannak

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Körmendi Karola egyéni vállalkozó (székhely: 1194 Budapest, Molnár József utca 6. I. em. 14., egyéni vállalkozó nyilvántartási szám: 54722374, adószám: 55973566-1-43), mint üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és ezen vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza a Körmendi Karola egyéni vállalkozó., mint üzemeltető által működtetett www.vr-marketingasszisztens.hu webcímen és azon aldomain helyein elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

AZ ADATKEZELŐ

Körmendi Karola egyéni vállalkozó, a továbbiakban, mint az adatok kezeléséért felelős adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről általános adatvédelmi rendelet) alapján az alábbi adatvédelmi szabályzatot állapít meg és erről az alábbi tájékoztatót adja ki:

Az Ön és a cég munkavállalói adatainak kezeléséért felelős adatkezelő Körmendi Karola egyéni vállalkozó:

 • Az adatkezelő címe: 1194 Budapest, Molnár József utca 6. I. em. 14.
 • Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 364 5733
 • Az adatkezelő e-mail címe: kormendi.karola@gmail.com

AZ ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK, SZABÁLYOK

Az adatait az adatkezelő bizalmasan kezeli, és azokat harmadik személynek semmilyen céllal nem adja ki, kivétel, hogy ha ezt az ügymenet megkövetelei.

Az általunk őrzött adatairól bármikor kérhet másolatot. Amennyiben változás történt személyes adataiban, bármikor tájékoztathat bennünket, továbbá kérheti személyes adatainak törlését.

Adatkezelő a szerződéses jogviszony során keletkezett dokumentumokat a szerződési jogviszonnyal kapcsolatos esetleges jogi igényérvényesítések céljából az elévülési időn belül kezeli, ezt követően megsemmisíti (szerződések, számlák).

Az ügyvitel folyamán szükséges adatokat, amelyekre rendszeresen szükség van, a vállalkozás működéséig tároljuk. Az általunk tárolt adatok kizárólag arra szolgálnak, hogy továbbra is magas színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani.

HARMADIK FÉLNEK SZOLGÁLTATOTT ADATOK

Az adatait csak abban az esetben adjuk ki harmadik félnek, ha ezt az ügymenet megköveteli. Ebben az esetben kivétel nélkül tájékoztatást kap adatainak továbbításáról.

 1. Megrendelés teljesítése utáni számlakiállítás során a számlázz.hu online számlakészítő programban tároljuk számlázási adatait.

KEZELT ADATOK

 • ügyfeleink, partnereink szerződéses adatai (vállalkozási, alvállalkozási, szállítási és egyéb keretszerződések tárgyát képző, a jogviszony érvényes létrejöttéhez szükséges adatok, cégnév, adószám, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • ügyfeleink, partnereink, kapcsolattartók elérhetőségei, adatai, amelyek elengedhetetlenek az ügymenettel kapcsolatosan (telefonszám, e-mail cím, szállítási cím)
 • az e-mail címeinkre érzett üzenetek
 • a www.vr-marketingasszisztens weboldalon keresztül megadott adatok online kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során (cégnév, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím, személyes üzenet) és a weblapokon működtetett "cookie-k" ("sütik") által tárolt adatok és látogatottsági adatok

WEBLAPOK HASZNÁLATA SORÁN KEZELT ADATOK

"COOKIE-K" ("SÜTIK") ELHELYEZÉSE, CÉLJA

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. A "cookie" adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

Alkalmazott cookie-k:

 • analitika, statisztika, követés cookie,
 • webhelyen keresztüli követés,
 • bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a használt böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat,
 • vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,
 • vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

E tekintetben fontos, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Ezen adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása.

JOGOK GYAKORLÁSA, JOGORVOSLAT

FELVILÁGOSÍTÁS

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az kormendi.karola@gmail.com e-mail címen vagy a Körmendi Karola, 1194 Budapest, Molnár József utca 6. I. em. 14 . postacímen.

JOGORVOSLAT

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza. A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

FELELŐSSÉG

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal és segíti a jogi úton történő felelősségre vonás megteremtését. Az üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

MÓDOSÍTÁS

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

2020. április 16.

Körmendi Karola egyéni vállalkozó

(szolgáltató, üzemeltető)

© 2020 Körmendi Karola egyéni vállalkozó
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!